ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΥΤΕΣ

Αίτημα Διαβίβασης των Προσωπικών Δεδομένων Μελών της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ σε Πολιτευτή για σκοπούς Πολιτικής Επικοινωνίας


Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, εφεξής «ΓΚΠΔ») εσείς (εφεξής, ο/η «Αιτών» / «εσείς/σας»), ως Πολιτευτής της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, απευθύνετε το παρόν αίτημα (εφεξής, το «Αίτημα») στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ για τη διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων των Μελών της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα περιγράφονται σε αυτό. Σε περίπτωση αποδοχής του Αιτήματός σας και διαβίβασης των Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν οι όροι της Πολιτικής Διαβίβασης Προσωπικών Δεδομένων σε Πολιτευτές ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, που επισυνάπτονται παρακάτω, ως Παράρτημα Ι. Οι ορισμοί και οι γενικοί όροι της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (www.nd.gr, εφεξής «Γενική Πολιτική») ισχύουν, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικά.


Μέρος 1ο

Στοιχεία Πολιτευτή – ΑιτούντοςΜέρος 2ο

Στοιχεία Προσώπου που υποβάλει το Αίτημα (σε περίπτωση που υποβάλει το Αίτημα για λογαριασμό Πολιτευτή)Μέρος 3ο

Επαλήθευση ταυτότητας (του προσώπου που υποβάλει το Αίτημα για λογαριασμό Πολιτευτή)


Παρακαλείστε να επισυνάψετε:

Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 32 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 32 MB.

Μέρος 4ο

Εξειδίκευση αιτήματος


Παρακαλώ να μου διαβιβάσετε ηλεκτρονικά τα Προσωπικά Δεδομένων των Μελών της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ως εξής:


Μέρος 5ο

Αιτιολόγηση Αιτήματος


Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση έγκρισης του Αιτήματός σας και διαβίβασης των Προσωπικών Δεδομένων σε εσάς από τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, εσείς και η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ θα είστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας για τις αντίστοιχες επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 26 ΓΚΠΔ.


Μέρος 6ο

Δήλωση του Υποκειμένου των Δεδομένων και Υποβολή Αιτήματος


gdpr*

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πολιτική Διαβίβασης Προσωπικών Δεδομένων σε Πολιτευτές ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ