ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΕΠ / ΔΗΜΤΟ


Εσείς (εφεξής, ο/η «Αιτών» / «εσείς/σας»), ως Πρόεδρος ΔΕΕΠ ή ΔΗΜΤΟ της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, απευθύνετε το παρόν αίτημα (εφεξής, το «Αίτημα») στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ για την απόκτηση πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα των Μελών της που είναι εγγεγραμμένα στην αντίστοιχη ΔΕΕΠ ή ΔΗΜΤΟ σας (εφεξής, τα «Προσωπικά Δεδομένα»), σύμφωνα με όσα ειδικότερα περιγράφονται σε αυτό.
Η υποβολή του Αιτήματος υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από εσάς των Όρων Εμπιστευτικότητας και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως περιλαμβάνονται στο Μέρος 3ο παρακάτω.
Σε περίπτωση που το Αίτημά σας γίνει αποδεκτό από τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σάς παρέχεται ρητά υπό τους Όρους Εμπιστευτικότητας και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ισχύουν επίσης οι διατάξεις του Δικαίου για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ιδίως του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, εφεξής «ΓΚΠΔ»).


Μέρος 1ο

Στοιχεία Προέδρου ΔΕΕΠ / ΔΗΜΤΟ – ΑιτούντοςΜέρος 2ο

Επαλήθευση ταυτότητας – αποδοχή των Όρων


Παρακαλείστε να επισυνάψετε:

Αποδεκτοί τύποι αρχείων: jpg, png, pdf, Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 MB.
Αποδεκτοί τύποι αρχείων: jpg, png, pdf, Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4 MB.

Μέρος 2ο

Όροι Εμπιστευτικότητας και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων


1. Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ με σεβασμό στην πολιτική τήρησης απορρήτου στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού του καθώς και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνει τα προβλεπόμενα και διαθέσιμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

2. Πρόσβαση παρέχεται από τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σε εσάς αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων Μελών της Νέας Δημοκρατίας της ανωτέρω ΔΗΜ.ΤΟ ή ΔΕΕΠ αντίστοιχα. Οι πληροφορίες αυτές, υπό οποιαδήποτε μορφή και αν παρασχεθούν από την Νέα Δημοκρατία, αναγνωρίζω ότι (α) αποτελούν «προσωπικά δεδομένα» με την έννοια του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και (β) έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα (εφεξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»).

3.  Ο Αιτών δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων και δραστηριοτήτων του, στα πλαίσια της ιδιότητάς του, όπως ειδικότερα περιγράφονται στο ισχύον καταστατικό της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, και τον ισχύοντα Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης. Ειδικότερα, δεσμεύεται ότι η χρήση τους θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για λόγους ανάδειξης και διαχείρισης του Μητρώου Στελεχών του Κόμματος.

4.  Ο Αιτών αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια ως προς τις παρεχόμενες σε αυτόν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και να μην τις αποκαλύψει, ή διαβιβάσει, άμεσα ή έμμεσα, προφορικά ή εγγράφως ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο.

5. Ο Αιτών δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αναπαραγωγή των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ή σε οποιαδήποτε σχετική ανακοίνωση στον Τύπο ή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ηλεκτρονικά ή έντυπα) και Ιστοσελίδες και θα διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών.

6. Ο Αιτών αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί σε σχέση με τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και φέρει ακέραια την προσωπική ευθύνη από την παράβαση αυτής, ιδίως για την παράνομη επεξεργασία αυτών, αφ΄ής στιγμής περιήλθαν σε γνώση του οι σχετικές πληροφορίες.

7. Ο Αιτών δεσμεύεται ότι θα προβεί σε πλήρη διαγραφή των πληροφοριών που έχουν περιέλθει εις γνώση του αμέσως με την ολοκλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας.

8. Με την υποβολή και υπογραφή αυτής της Αίτησης στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ο Αιτών βεβαιώνει ότι την έχει διαβάσει και κατανοήσει στο σύνολό της και αναλαμβάνει την υποχρέωση ρητά κι ανεπιφύλακτα να την τηρεί απαρέγκλιτα. Κατανοεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα επίσης, ότι τυχόν παραβίαση των όρων αυτής και της νομοθεσίας, μπορεί να επισύρει την επιβολή εις βάρος του των, προβλεπόμενων κυρώσεων και ότι ευθύνεται για κάθε ζημία της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από την παράβαση των υποχρεώσεων της παρούσας.

gdpr*