ΟΡΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΥΤΕΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Οι Όροι Διαβίβασης Δεδομένων Μελών σε Πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας (οι «Όροι») αποτελούν αναπόσπαστο παράρτημα του Εντύπου «Αίτημα Διαβίβασης Δεδομένων σε Πολιτευτές» (το «Έντυπο»), το οποίο παρέχεται αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου και μόνο σε Πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν σκοπό να καθορίσουν με διαφανή τρόπο τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και ευθύνες κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των Μελών της Νέας Δημοκρατίας.

1. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος που περιλαμβάνεται στο Έντυπο και διαβίβασης των Προσωπικών Δεδομένων από τη Νέα Δημοκρατία στον/στην Πολιτευτή, ο/η Πολιτευτής και η Νέα Δημοκρατία θα είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας για τις αντίστοιχες επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Μελών, σύμφωνα με το άρθρο 26 ΓΚΠΔ.

2. Η Νέα Δημοκρατία και ο/η Πολιτευτής γνωρίζουν και εφαρμόζουν το σύνολο των διατάξεων του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ιδίως του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019. Τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο/η Πολιτευτής έχουν αυτοτελή υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ιδίως του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019.

3. Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των Μελών της από τη Νέα Δημοκρατία προς τον/την Πολιτευτή γίνεται για συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμένη διάρκεια. Μετά την ολοκλήρωση του σκοπού ή τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος ο/η Πολιτευτής αναλαμβάνει να διαγράψει τα δεδομένα από το σύστημά του/της και να πάψει να τα χρησιμοποιεί.

4. Σε περίπτωση ερωτήματος ή αιτήματος από Μέλος τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο/η Πολιτευτής αναλαμβάνουν να του παρέχουν επαρκείς και σαφείς πληροφορίες ώστε να κατανοήσει σε ποια δεδομένα του έχουν πρόσβαση, τις περιστάσεις της κοινής επεξεργασίας, τους σκοπούς της, την κοινή χρήση καθώς και τον καταμερισμό των υποχρεώσεων και των ευθυνών.

5. Η Νέα Δημοκρατία και ο/η Πολιτευτής λαμβάνουν κατάλληλα και επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Μελών, λαμβάνοντας υπόψη και τον χαρακτήρα τους (ειδική κατηγορία δεδομένων, άρθρο 9 ΓΚΠΔ).

6. Πρόσβαση στα δεδομένα των Μελών έχει περιορισμένος μόνο αριθμός προσώπων και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την επεξεργασία τους. Αυτά τα πρόσωπα υπόκεινται στις ίδιες δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν η Νέα Δημοκρατία και ο/η Πολιτευτής για τη νόμιμη επεξεργασία και ασφάλεια των δεδομένων.

7. Η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και του/της Πολιτευτή κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Μελών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ (ιδίως, από το άρθρο 82 ΓΚΠΔ).

8. Η Νέα Δημοκρατία και ο/η Πολιτευτής αναλαμβάνουν να συνεργαστούν μεταξύ τους σε περίπτωση ερωτήματος ή αιτήματος ή άσκηση δικαιώματος από Μέλος ή σε περίπτωση έρευνας εποπτικής αρχής.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (όπως είναι δημοσιευμένοι στο www.nd.gr.